Lehed

Teenused

Topo-geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd

 • Geodeetilised alusplaanid (digitaalselt ja/või pabertoimikuna)
 • Maakorraldustööd ja -teenused
 • Maapealsete ja -aluste tehnovõrkude, kaevude uuringud ja mõõdistustööd
 • Inventariseerimised ja hoonete mõõdistusööd

Ehitusgeodeetilised tööd

 • Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine
 • Mahamärkimistööd (hooned, ehitised, trassid, rajatised, platsid jm)
 • Teostusmõõdistustööd ja teostusjoonised
 • Ehitusjärgsed alusplaanid
 • Reeperite ja kõrgusmärkide paigaldamised
 • 3D mõõdistused ja mudelid (maanteedele pinnasemudelid jm.

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

 • Katastriüksuste moodustamine
 • Katastriüksuste jagamine
 • Katastriüksuste liitmine ja piiride muutmine
 • Katastriüksuste piiride määramine ja tähistamine looduses
 • Piirisihtide määramine ja rajamine
 • Katastritoimingud, sh piiriprotokollid, plaanid ja toimikud

Hoonete mõõdistustööd

 • Inventariseerimised
 • Hoonete mõõdistused seest ja väljast (fassaadid, katused, avad jne)
 • Hoonete jooniste, plaanide, lõigete ja vaadete koostamised
 • Hoone nurkade koordineerimised
 • Hoonete ja ehitiste mõõdistusprojektid ja seadustamine

Nivelleerimine ehk kõrguslik mõõdistamine

 • Insenertehnilised nivelleerimistööd
 • Kõrgusliku alusvõrgu loomised topograafilisteks mõõdistamisteks
 • Projekteerimiseks vajalikud mõõdistused uurimistöödele
 • Kõrguslikud mahamärkimis- ja kontrollmõõdistused ehitistele
 • Vajumisvaatlused

GNSS (GPS) mõõdistused

 • GNSS (GPS) välimõõdistused
 • Asukohapõhised määrangud
 • Suurte maa-alade mõõdistustööd
 • Välimõõtmiste järeltöötlus

 Seadmete rent

 • Digitaalnivelliir Trimble DiNi12 rentimine
 • Elektrontahhümeeter Trimble S6 3’’ rentimine
 • Elektrontahhümeeter Trimble S3 2’’ rentimine

Konsultatsioon ja asjaajamine

 • Geodeesiaalased konsultatsioonid
 • Asjaajamised ja toimikute esitamised kohalike omavalitsustega (KOV)
 • Arhiividest andmete ja info otsingud