Geodeetiliste alusplaanid loomiseks mõõdistatakse üles ja olemasolev maapealne ja alune hetkesituatsioon. Mõõdistus- ehk uuringuala mõõdistatakse ja joonisele kantakse peale erinevad hooned, trassid (side-, elektri-, gaasi, vee-, sadevee- ja kanalisatsioonivõrgud), rajatised, teed, puud, põõsad, pinnasekõrgused, maapinna määrangud jm). Lisaks kooskõlastatakse trasside ja liinirajatiste omanikega trasside ja rajatiste asukohad ka kulgemised looduses, misjärel kantakse kooskõlastused geoalusele.

Teenused

  • Geodeetilised alusplaanid (digitaalselt ja/või pabertoimikuna)
  • Maakorraldustööd ja -teenused
  • Maapealsete ja -aluste tehnovõrkude, kaevude uuringud ja mõõdistustööd
  • Inventariseerimised ja hoonete mõõdistusööd

Sildid: