Lehed

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustöid ehk katastrimõõdistamise teostamise kord on ära määratud „Maakatastriseaduse“  ja „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ ja „Maakorraldusseaduse“ alusel.

Maakorraldus seaduse tähenduses on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks hajaasustuses.

Maakorraldustoimingud on kinnisasja ümberkruntimine, vahetamine, jagamine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja kinnisasja piiri kindlaksmääramine.

Maakorralduse läbiviimisel lähtutakse maakorralduse nõuetest, territoriaalplaneeringuga määratud kinnisasja sihtotstarbest, kinnisasja omaniku õigustest ja üldistest huvidest.

/Aamos Atlas OÜ teostab maakorraldustöid koostöös vastavat litsentsi (nr 576 MA-k) omava isiku Saare Geoprojekt OÜ-ga/

Teenused

  • Katastriüksuste moodustamine
  • Katastriüksuste jagamine
  • Katastriüksuste liitmine ja piiride muutmine
  • Katastriüksuste piiride määramine ja tähistamine looduses
  • Piirisihtide määramine ja rajamine
  • Katastritoimingud, sh piiriprotokollid, plaanid ja toimikud