Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord on ära määratud  «Ehitusseaduse» § 20 lõike 4 alusel ja https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003

Ehitusgeodeetilise uurimistöö ja teostusmõõdistamise eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

Ehitusgeodeetiline uurimistöö on projekteerimise ja planeeringu teostamiseks vajalike geodeetiliste tööde kogum, mille käigus tuvastatakse, kirjeldatakse ja esitletakse tööde teostamise hetkel olemasolev situatsioon ja olukord planeeringu või projektiga seotud maa-alal enne järgnevate tööde alustamist.

Teostusmõõdistamise eesmärk on ehitise või selle osa asendi ja tehniliste karakteristikute fikseerimine ning dokumenteerimine ehitustööde teostamise ajal ja vahetult peale tööde lõppu. Teostusmõõdistamine tehakse kõigile maa-alustele ehitistele, eelkõige maa-alustele tehnovõrkudele. Teostusmõõdistamine tehakse ka muudele ehitistele, kui see on vajalik ehitisregistrisse ruumiandmete saamiseks. Muude ehitiste mõõdistamisel ja ruumikuju esitamisel lähtutakse vastava objekti kohta geodeetiliste uurimistööde osas kehtivatest nõuetest.

Teenused

  • Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine
  • Mahamärkimistööd (hooned, ehitised, trassid, rajatised, platsid jm)
  • Teostusmõõdistustööd ja teostusjoonised
  • Ehitusjärgsed alusplaanid
  • Reeperite ja kõrgusmärkide paigaldamised
  • 3D mõõdistused ja mudelid (maanteedele pinnasemudelid jm)

Sildid: